Noritēja Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums “Cik meilas man Latvijas vītas…”

Šī gada 17.novembrī  Vaboles pagasta kultūras namā sirsnīgā gaisotnē noritēja mūsu valsts 100.jubilejas pasākums  „Cik meilas man Latvijas vītas ”. Pasākumā izskanēja dzejas rindas par dzimteni  no pirmās latgaliešu dzejas antaloģijas „Kūkle”, kuru pirmo reizi 1914.gadā izdevis novadnieks Antons Skrinda. Antaloģija savu atdzimšanu piedzīvoja 2017.gadā pēc NBS kapelāna Raimonda Krasinska ierosinājuma un ar viņa finasiālu atbalstu.

Pēc Vaboles pagasta pārvaldes vadītājas Ainas Pabērzas uzrunas Daugavpils novada domes Pateicības rakstus saņēma pagasta pārvaldes darbinieki, kuri ikdienā  klusi un it kā nemanāmi veic savu darbu, taču viņus vieno aktīva iesaistīšanās pagasta sabiedriskajā dzīvē un daudzie pašvaldībā nostrādātie gadi. Šie darbinieki ir grāmatvede Lūcija Audzere, bibliotēkas vadītāja Ināra Meijere, komunālā dienesta darbinieks Pēteris Mukāns, grāmatvede-kasiere Regīna Strode. Tika godināta Ināras Bruņenieces daudzbērnu ģimene un Daugavpils novda domes Atzinības rakstu saņēmusī Aijas un Gunāra Sarkaņu audžuģimene.

Turpinājumā, atklājot fotoizstādi „100.diena pirms simtgades”, katrs „Fotoliecību ” akcijas dalībnieks vai ģimene pateicībā saņēma 11.augusta kopbildi .

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā fotogrāfa ierašanās lauku ciemā bija notikums, kuram gatavojās kā svētkiem. 2018.gada 11.augusta rītā saposušies vabolieši  plūda uz simbolisku vietu Vaboles parkā – pie Lielā ozola, lai apliecinātu savu piederību pagastam, novadam, Latvijai. Izstādē aplūkojamās Valijas Plataces veidotās darba kolektīvu, iedzīvotāju grupu, ģimeņu un dzimtu fotogrāfijas nav uzskatāmas par „parādes foto”, bet vēsta: „Tādi mēs esam simts dienas pirms mūsu valsts lielās jubilejas”.

Kā lieliska dāvana pasākuma viesiem bija brāļu Puncuļu koncerts, kas  izvērtās īstā sadziedāšanās stundā  un  iedvesmoja vaboliešus cerīgi raudzīties nākamajā Latvijas simtgadē.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja

Vaboles kultūras nama direktore

Vija Pabērze