Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas un skolas darbnīcas pārbūves par Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža” būvprojekta izstrāde un projekta autoruzraudzība

Izsludināts: 2015.12.01
Identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv. 2015/8
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Vaboles pag.pārv. 2015/8
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas  un  skolas darbnīcas pārbūves par Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža” būvprojekta izstrāde un projekta autoruzraudzība
CPV kods: 71240000-2
Iepirkuma stadija: 14.12.2015.
Pasūtītāja nosaukums: Vaboles pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000030945
Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Tālrunis: 65475781
Fakss: 65475781
Kontaktpersona: Par iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma priekšmetu: Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza, mob.26456451, e-pasts: parvalde@vabolespag.lv
Dokumentācija: Nolikums_būvprojekta izstradei_Vaboles muiža2015_novembris

pazinojums_par_planoto_ligumu_2015_8

zemes_gramata_4494_003_0287
kad_uzm_4494_003_0215_001
topografiskais_plans_4494_003_0215
buvatlauja_4494_003_0215
inventara_lieta_4494_003_0215
tehniskas_apsekosanas_atzinums_001
tehniska_apsekosanas_atzinums_015
situacijas_plans_4494_003_0215
apgrutinajumu_plans_4494_003_0215
zemes_robezu_plans_4494_003_0215

Grozījumi dokumentācijā: Izteikt 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija iepirkumam „Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas un skolas darbnīcas pārbūves par Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža” būvprojekta izstrāde un projekta autoruzraudzība” šādā redakcijā (skat. pielikumu 1_pielikums_grozijumi)
1_pielikums_grozijumi 

1.1. Izteikt Nolikuma 9.pielikuma 3.1. punktu šadā redakcijā:  ” Līguma 1.1.punktā noteiktā Būvprojektaizstrādes un saskaņošanas termiņš ir 17 (septiņpadsmit) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, t.i. 2015.gada ____.___________.”

Ievietots 04.12.2015. plkst. 14:58

Uzvarētāja nosaukums: Iepirkums pārtraukts: Finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ. Lēmuma datums 28.01.2016.