INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM PAR NEAPSTRĀDĀTĀS ZEMES VIENĪBĀM

Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

2017. gada novembrī LAD ir iesniedzis Daugavpils novada domei apkopotu informāciju par Daugavpils novada pašvaldības teritorijā 2017. gadā neapstrādātajām zemes vienībām. Saskaņā ar likuma  «Par nekustamā īpašuma nodokli»  3. panta (11) daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2018.gadu, saņems arī nekustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platībām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2017. gada 1.janvārī.

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu tad lūdzam iesniegt Daugavpils novada domē vai Vaboles pagasta pārvaldē  iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu

 

Zemes vienības adrese Zemes vienības kad. apz. Neapstrādātā zemes platība(ha) Pazīme Personas vārds, uzvārds
Saulītes 44940010031 2,4 Nekopts Strautiņa Solvita
Inikši 44940010045 1,9 Nekopts Solovjovs Aleksejs
Mangaļi 44940010100 2,31 Nekopts 0
Bez adreses 44940010122 21,34 Nekopts GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA SIA
Meži 44940010131 1,3 Aizaudzis MYRTILLUS SIA
Lielie lāči 44940010141 9,1 Nekopts GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA SIA
Sniegi 44940010147 2,2 Aizaudzis Žilvinskis Ainis
Sprīdīši 44940010199 2 Aizaudzis Rasnace Ilga
Druviņi 44940010213 3,4 Nekopts Audzers Valentīns
Petuniški 44940020014 9,6 Aizaudzis Kiseļovs Aleksandrs
Gulbji 44940020038 2 Nekopts Žilvinska Dina
Laimiņi 44940020093 2 Nekopts Vainiņš Aivars
Zirgini 44940020097 17,1 Nekopts 0
Mežasēta 44940020153 6 Aizaudzis Davgviloviča-Novicka Ulita
Dūmu  māja 44940020159 2,2 Nekopts Markovs Boriss
Kalvāni 44940020160 2,5 Nekopts Kalvāns Ēvalds
Saušukalna sādža 44940020171 1,4 Nekopts Kokina Jadviga
Silciems-1 44940020172 1,9 Nekopts Kokins Voldemārs
Silciems-2 44940020173 4,9 Nekopts Kokins Aivars
Baltakrogs 44940020204 7 Aizaudzis 0
Bitītes-1 44940020228 1,6 Nekopts Ragelis Jānis
Mazie lāči 44940020232 3,7 Aizaudzis GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA SIA
Mazie lāči 44940020233 7,3 Aizaudzis GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA SIA
Petunišķi 44940020234 2,85 Nekopts Troškovs Andrejs
Petunišķi 44940020236 18 Nekopts Troškovs Andrejs
Petunišķi 44940020237 3,61 Aizaudzis Troškovs Andrejs
Bez adreses 44940020246 3,7 Nekopts Skrinda Ilgonis
Petunišķi 44940020250 7,8 Aizaudzis Troškovs Andrejs
Petunišķi 44940020253 5,9 Aizaudzis Troškovs Andrejs
Liepu Mukāni 44940020259 3,3 Aizaudzis Terentjevs Anatolijs
Petunišķi 44940020263 4,1 Aizaudzis Troškovs Andrejs
Petunišķi 44940020281 2,8 Aizaudzis Troškovs Andrejs
Bez adreses 44940020282 2,4 Nekopts 0
Vizbulītes 44940030015 1,2 Nekopts Orbidāns Jānis
Vizbulītes 44940030015 1,2 Nekopts Orbidāne Anita
Veiksme 44940030030 2,05 Nekopts Paršikova Tatjana
Avotiņš 44940030073 1,2 Nekopts Keiša Žanna
Ripas 44940030092 1,6 Nekopts Kozlovskis Oļegs
Zascenku Orbidāni 3 44940030188 2,8 Nekopts Soms Voiceks
Uzkalni 44940030189 2,6 Nekopts Jankovskis Antons
Uzkalni 44940030189 2,6 Nekopts Jankovskis Jānis
Uzkalni 44940030189 2,6 Nekopts Tiško Lidija
Pienenītes 44940030235 2,5 Nekopts Pakere Zenta
Lielie lāči 44940030251 29,3 Nekopts GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA SIA
Mangaļi 44940030261 2,11 Aizaudzis 0
Bez adreses 44940030284 2,1 Nekopts Rodčenko Valdis
Bez adreses 44940030284 2,1 Nekopts Strode Regīna
Bez adreses 44940030284 2,1 Nekopts Skrinda Ainārs
Lapas 44940040034 3,9 Nekopts Lazdāns Andrejs
Seiļu kalns 44940040036 3,1 Nekopts 0
Z-Dublinieki 44940040039 7,3 Nekopts Mackeviča Emīlija
Lapegles 44940040059 1,16 Nekopts Rudevičs Ēvalds
Rosība 44940040077 8,4 Nekopts Veliks Pēteris
Mazie lāči 44940040080 35,6 Nekopts GREENGOLD VALUE FOREST LATVIA SIA
Bez adreses 44940040081 2,3 Aizaudzis Tukišs Jānis
Bez adreses 44940040099 5 Aizaudzis 0
(44940040100) 44940040100 5,4 Aizaudzis 0
Bez adreses 44940040102 1,96 Nekopts 0
Zvaigznes 44940050104 11,29 Nekopts Lazdāns Ivars
Jaunceriņi 44940050111 1,7394 Nekopts Kostjukova Monika
Lielie kļocki 44940050156 3,5101 Nekopts 0
Bez adreses 44940050157 2 Nekopts 0
Nezināms(44940050174) 44940050174 2 Nekopts Litiņa Renāte
Ābeles 44940050191 1,7 Nekopts Galējs Juris
Nezināms(44940050210) 44940050210 4,5172 Nekopts Kučinskis Imants
Kungadruvas 44940050211 3,75 Nekopts AMBER REAL SIA
Meža Mackeviči 3 44940050221 1,71 Aizaudzis ADLV SIA
Priednieki 44940050278 2 Nekopts 0
Nezināms(44940050282) 44940050282 1,4 Nekopts 0
Kucini 44940050285 2,3 Nekopts Dominiki
Griezes 44940050289 2 Aizaudzis Orbidāns Ilmārs
VRZ 44940050291 1,5 Nekopts Litiņa Renāte
Čiekuriņi 44940050307 1,71 Aizaudzis Livčāne Rita
Ondzuli 44940050309 1,1 Aizaudzis Vingris Juris
Jana 44940050353 2,49 Nekopts Rimšs Igors
Bez adreses 44940050356 1,1 Nekopts Litiņa Renāte
“Brašinieki” 44940050363 2,15 Nekopts Morkāns Ilmārs