IZSOLE

—–

pieteikums
izsoles_noteikumi_EDNICA 

Nomas objekta adrese : “Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads

Atrašanās vieta,Kadastra numurs/ apzīmējums : Ēdnīcas ēka ar kadastra apzīmējums 4494 003 0226 007

Iznomājamā platība: 711.1 m2

Lietošanas mērķis: Tirdzniecība un pakalpojumi, biroja ēka, tūristu un atpūtas iestāde, sporta ēka, vieglās rūpniecības ēka

Zemes platība: 0.1171 ha

Cita informācija: No 2012.gada nedzīvojamā ēka ir Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 113.76 euro (viens simts trīspadsmit euro 76 centi) mēnesī (bez PVN)

Izsoles solis: 3.00 euro ( trīs euro 00 centi)

Iznomāšanas termiņš: 3 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai:  No 03.12.2015. līdz 02.02.2016. plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30, pirmdienās no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842

Izsoles veids: Rakstiska izsole (otrā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta:  2016.gada 03.februārī plkst. 11.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā

Iznomātājs: Vaboles pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts ar izsoles noteikumiem: var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles

Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona Aina Pabērza, 65475838

FOTO