PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
2011. gada 12. maijā spēkā stājušies saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā,” kuri nosaka, ka atkritumu radītāju pienākumi ir:
– iekļauties pašvaldības noteiktajā kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šiem saistošajiem noteikumiem;
– noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs (tai skaitā valdītājs, nomnieks vai īrnieks, turētājs), ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, ēkām vai būvēm, neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, par atkritumu apsaimniekotāju Vaboles pagasta administratīvajā teritorijā no 2013.gada 1. septembra ir izvēlēta SIA “L&T”.
Daugavpils novada dome ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu – Ls 9.26 par 1m3 (bez PVN).
Aicinām personas, kuru nekustamie īpašumi atrodas Vaboles pagasta administratīvajā teritorijā, aktīvi iesaistīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, slēdzot līgumus ar SIA “L&T”.

Līgumu noslēgšanai var pieteikties pie atkritumu apsaimniekotāja tiešsaistē interneta mājas lapā:

http://www.l-t.lv/lv/Tiessaistes pakalpojumi/Lapas/CSAprivatpersonas.aspx;

pa t. 26333938

vai Vaboles pagasta pārvaldē pie lietvedības pārzines, t.65475781.

Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem noteikta un soda sankcijas tiek piemērotas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu.
APK 75.pants. Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz tūkstoš latiem.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv vai Vaboles pagasta pārvaldē.