Par ziņām no Iedzīvotāju reģistra turpmāk būs jāmaksā valsts nodeva

Atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 17. pantam, Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, attiecīgās pašvaldības un Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs savas kompetences ietvaros izsniedz Reģistrā iekļautās ziņas. Pašvaldība ( uzdevums deleģēts pagastu pārvaldēm) ziņu pieprasītājam sniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi). Likumdevējs ir noteicis, ka par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra ir maksājama valsts nodeva.

MK noteikumi Nr. 844 „ Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” paredz šādu nodevas samaksu:

– persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, – 5 lati;

– persona, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, – 5 lati;

– persona, kura saņem noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 4 lati;

– informācijas saņemšana papīra formā, ja tā sagatavota pēc informā­cijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem:

1. piecu darbdienu laikā par datiem par vienu personu – 3 lati;
2. vienas darbdienas laikā par datiem par vienu personu – 6 lati;
3. divu stundu laikā par datiem par vienu personu – 10,50 latu;

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:
– represētā persona;
– aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
1. invalīdi;
2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
3. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini­mālo darba algu;
4. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
5. personas, kurām dokuments zudis no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.