Paziņojums par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. apstiprināšanu

    Daugavpils novada dome paziņo, ka 2013.gada 17.janvārī ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir apstiprināts Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam (protokols Nr.1, lēmums Nr.7, 7.&). Daugavpils novada teritorijas plānojumu izstrādāja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Plānošanas daļa. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā, Rīgas ielā 2-29, Daugavpilī vai pašvaldības mājaslapā Internetā www.dnd.lv sadaļā „Attīstība”. Novada teritorijas plānojuma saistošā daļa būs pieejama arī novada pagastu pārvaldēs. Tālrunis uzziņām – 65476882.