Vaboles pagasta publiskā pasākuma ”VASARSVĒTKU SADANCIS” tirdzniecības noteikumi

Norises vieta un laiks

 • Norises vieta: adrese  Vaboles parks, Vaboles pagasts, Daugavpils novads;
 • Norises laiks: 2015. gada 22. maijs (no plkst.17:00 līdz 23. maija plkst. 2:00);—–
 • Tirdzniecības aprīkojuma uzstādīšana – līdz plkst. 17:00
 • Tirdzniecības darba laiks – no 22. maija plkst. 17:00 līdz plkst. 22:00
  • Aprīkojuma demontāža – no plkst. 22:00

Dalībnieki

Tirdzniecības uzņēmumi, amatnieki, zemnieki, mājražotāji no Daugavpils novada un citiem novadiem un pilsētām, saņemot Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības  atļauju  izsniegšanas komisijas atļauju.

Pieteikšanās kārtība

Dalību tirdziņā piesaka, aizpildot pieteikumu tirdzniecībai publiskā vietā Daugavpils novada  administratīvajā teritorijā ( pielikums pie Noteikumiem).

Pieteikums līdz 2015. gada 21. maijam jāiesniedz Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības  atļauju  izsniegšanas un tirdzniecības  vietu  noteikšanas komisijai Rīgas ielā 2, Daugavpilī, kab.Nr.12. vai elektroniski sigita.smane@dnd.lv; Informācijai: talr. 65476827, 27707330    

Dalības kritēriji

Tirdzniecības uzņēmumi, amatnieku  dalības un tirdzniecības vietu noteikšanas kritēriji:

 • Tirgojamo produktu sortiments;
 • Tirdzniecības vietas noformējuma atbilstība festivāla tematikai;
 • Tirdzniecības vietas noformējumā izmanto Daugavpils novada simboliku vai tirgotāju simboliku; (ar Daugavpils novada simboliku un simbolikas izmantošanas noteikumiem var iepazīties šeit http://www.dnd.lv/Text.aspx?qid=m8515).

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Saskaņā ar Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 38 „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām” IV.daļa:

 „17. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā vietā.

   18. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras tirgojas publiskā vietā Daugavpils novada pašvaldības teritorijā.

   19. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas objekts likme (EUR)

   19.1. Ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības

produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem  1,00

    19.2. tirdzniecība ar nepārtikas precēm 4,00

    19.3. tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola) 7,10

    20. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek piemēroti. 

21. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas, piemērojot nodevu par katru tirdzniecības vietu.

   22. Nodeva iemaksājama Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības  atļauju  izsniegšanas un tirdzniecības  vietu  noteikšanas komisijas norādītajā norēķinu kontā bankā.” Daugavpils novada dome

Adrese: Rīgas ielā 2,Daugavpils, LV 5401

Banka: Valsts kase

SWIFT: TRELLV22

Reģistrācijas numurs: 90009117568, konta numurs:LV37TREL9807280440200

Bankas maksājuma dokumentu var  atsūtīt uz e-pastu : sigita.smane@dnd.lv

Dalībnieku pienākumi

 • Tirgotājam tirdzniecības vietā jānodrošina sekojoši dokumenti:

*   Saimniecības vai pašnodarbinātā Reģistrācijas apliecība;

*   Pārtikas veterinārā dienesta atļauja vai vienreizējā PVD atļauja;

*   Ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona, personu apliecinošs dokuments.

 • Organizators nodrošina tirgotājiem autotransporta iebraukšanu tirdzniecībai paredzētajā Vaboles pagasta teritorijā līdz plkst.17:00.
 • Dalībniekiem ir pienākums uzturēt kārtībā savu tirgošanās teritoriju, pēc tirgošanās beigām to atstāt sakoptu, atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros.
 • Dalībnieki tirdzniecības laikā ievēro vispārpieņemtos kārtības un PVD noteiktos higiēnas noteikumus savā tirdzniecības vietā.
 • Dalībniekiem ir pienākums ierasties tirdzniecības vietā un nodrošināt gatavību tirdzniecībai pirms iepriekš noteiktā tirdziņa sākuma laika.
 • Dalībnieks beidz tirdzniecību un novāc tirdzniecības vietu tikai pēc pasākuma noslēdzošās daļas.

Īpašie noteikumi

 • Alkohola tirdzniecība ir aizliegta.
 • Tirdzniecības un ēdināšanas vietu izvietojumu nosaka Vaboles pagasta pārvalde, vadoties no šajā kārtībā noteiktajiem dalības kritērijiem.
 • Tirgotajam  un amatniekam nepieciešams  savs  aprīkojums (galdi un citas iekārtas)
 • Tirgotājam pakalpojumu sniegšanas vietā un tai pieguļošajā teritorijā jānodrošina sanitāro un higiēnas prasību ievērošanu., vienreiz lietojamo trauku, izlietoto salvešu u.c. atkritumu izmešanai.
 •  Elektrības pieslēguma iespējas tiek rezervētas tikai pēc speciāla pieprasījuma Vaboles pagasta pārvaldē pie  pārvaldes vadītājas Ainas Pabērzas mob.tel.26456451

Pielikums